Yderhavnen

Behov for Yderhavnen

Aarhus Havn ønsker at udvide den eksisterende havn, fordi der med den forretningsmæssige udvikling de seneste årtier er opstået et behov (Læs behovsnotat her) for nye havnearealer.

Aarhus Havn har i de seneste 10 år afgivet ca. 60 ha. havnearealer til bymæssig brug og bebyggelse. Området kaldes populært De Bynære Havnearealer og strækker sig fra DOKK1 til og med Aarhus Ø.

Den forretningsmæssige udvikling har desuden betydet, at Aarhus Havn har haft et næsten konstant behov for nye havnearealer. De seneste 12 år har man udlejet 3,3 ha. årligt, hvortil kommer arealer til infrastruktur (veje, servicearealer mv.) på ca. 40%. Havnearealerne fra den seneste udvidelse (Masterplan 1997) er nu tæt på at være fuldt udnyttede. Allerede i dag er Aarhus Havn udfordret i forhold til at kunne imødekomme specifikke kunders behov for arealer på havnen.  I 1997 forudså Aarhus Havn, at det ville tage 25 år, og udviklingen har vist, at denne forudsigelse var korrekt. Molslinjen flytter, som det sidste, ud til den nye færgeterminal i 2020.

Ved en fortsat udlejningstakt på ca. 3,3 ha. årligt, vil Aarhus Havn i 2060 have et yderligere arealbehov på ca. 130 ha. plus arealbehov til infrastruktur, i alt ca. 185 ha.

Dette arealbehov er større end det planlagte projekt for yderhavnen. Der vil derfor være behov for at effektivisere arealudnyttelsen, hvis efterspørgslen på arealer udvikler sig som forventet.

Yderhavnens placering

Byudviklingen i De Bynære Havnearealer, skibenes mulighed for indsejling til havnen og den store vanddybde øst for den eksisterende containerhavn betyder, at udvidelsen kun kan ske ude i havet mod øst.

Havnens betydning for byen – og miljøet

Aarhus Havn og Aarhus by har været hinandens forudsætninger i flere hundrede år. En fortsat udvikling og vækst hos Aarhus Havn er betinget af, at havnen udvides med nyt bagland og kompenseres arealmæssigt for de betydelige arealer, der er afgivet til bymæssig brug og bebyggelse.

Både Aarhus by og Aarhus Havn har gennem de seneste årtier oplevet en kraftig vækst. Befolkningstallet stiger, og det samme gør antallet af virksomheder og arbejdspladser i hele regionen. Det øger behovet for transport af gods – både import og eksport. Udvidelsen skal sikre, at havnen også i fremtiden kan tilbyde kajareal til de største skibe og logistik- og produktionsområder, oplags- og omlastningsarealer til containere, bulkvarer og andre produkter.

Havneaktivitet i Aarhus har eksisteret så længe der har eksisteret skibe. Havnens nuværende aktiviteter har skabt 10.000 jobs og en årlig værditilvækst på 6 milliarder kr. Yderhavnen vil bidrage til øget beskæftigelse og vækst samt sikre sammenhængende trafiksystemer via vandvejene, og dermed bidrage til nogle af FNs verdensmål for bæredygtighed.

Øget søtransport via vandvejene kan bidrage til at løse trængslen på de danske veje, ligesom søtransport bidrager til at reducere miljøbelastningen sammenlignet med andre transportformer. 

Aarhus Havn er, som udpeget "core port" en del af det europæiske transportnetværk. Det betyder bl.a., at der ikke blot er en lokal interesse, men også en betydelig samfundsmæssig interesse i at udvikle Aarhus Havn.

Overskudsjord fra byens byggerier

Yderhavnen kan bygges dels med overskudsjord fra de mange bygge- og anlægsaktiviteter i Aarhusområdet og dels med råstoffer (primært sand) fra havet.

At overskudsjord kan anvendes til Yderhavnen er med til at sikre, at det forsat er muligt at genanvende overskudsjord centralt i Aarhus. Det forventes, at Aarhus vil vokse med ca. 15 % (= ca. 5.000 indbyggere pr. år) i de næste 10 år jf. Aarhus Kommunes vækstprognose fra 2017, hvorfor der er et fortsat behov for byggeri og dermed behov for at kunne komme af med overskudsjord.

Denne hjemmeside bruger cookies

Cookies bruges til at lave statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer cookies, når du klikker dig videre.